• Hakkımızda
 • Kampanyalar
 • Blog
 • Sıkça Sorulan Sorular
 • İletişim

hero-cover

İletişim Formu Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Vigo Teknoloji ve Lojistik A.Ş. (“Vigo” veya “Şirket”) olarak, internet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurmanızı müteakiben kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz. Bu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve Dayandığımız Hukuki Sebepler Nelerdir?

Kişisel verilerinizi, internet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurmanız suretiyle otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için veri işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz Nelerdir?

Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri düzenlemektedir. Şirket’in, kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla işlediğine dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Kişisel verilerinizi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • İletişim formunda bize ilettiğiniz talebiniz kapsamında sizinle iletişime geçilmesi ve geri dönüşlerin yapılması,
 • Soru, talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması,
 • İş süreçlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İş süreçlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Kişisel verileriniz bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Yetkili kurum veya kuruluşların talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerin paylaşılması).

Hangi Kişisel Verileri İşliyoruz?

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde; kimlik, iletişim, öneri, talep ve şikayetleriniz işlenmektedir. Ayrıca internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında işlem güvenliği bilgileriniz de işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimler ile Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “II. Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz Nelerdir?” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında tedarikçiler ve iş ortakları ile paylaşılmaktadır. Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımında Kanun’un 8.  ve 9. maddesinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bize daha önce bildirdiğiniz, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [email protected]  adresine e-posta göndererek veya Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Nida Kule No:18 K:7 Bağ.No.16 Kadıköy/İstanbul adresine posta göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Merak ettikleriniz mi var?

Merak ettikleriniz, şikayet ve önerileriniz için bizimle iletişime geçin.

vigo-logo

©2023 Tüm hakkı saklıdır.