• Hakkımızda
 • Kampanyalar
 • Blog
 • Sıkça Sorulan Sorular
 • İletişim

hero-cover

Üye Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Üye Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Vigo Teknoloji ve Lojistik A.Ş. (“Vigo” veya “Şirket”) olarak, “Vigo” isimli mobil uygulamaya ve Vigo internet sitesine (hepsi birlikte “Vigo Uygulaması”) üye olarak, aracı bir platform olan Vigo Uygulaması üzerinden üçüncü kişilere hizmet sunabilen ve ticari amaçlı ürün teslimatı yapan gerçek kişi tacir üyelerin (“Üyeler”) kişisel verilerini veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz. Bu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve Dayandığımız Hukuki Sebepler Nelerdir?

Kişisel verilerinizi, fiziki ortamda bilgilerinizi sağlamanız, e-posta, telefon, posta şeklindeki iletişim kanalları, Vigo Uygulaması, Şirket içi/harici uygulamalar, online platformlar ve bilgi sistemleri üzerinden bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan, kısmen otomatik ve otomatik yöntemler ile topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleyebilmek için Kanun’daki hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında açık rızanız sorulmakta ve açık rızanızı vermeniz halinde bu hukuki sebebe dayalı olarak kişisel verileriniz işlenmektedir. 

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla kimlik (ad, soyad, TCKN), iletişim (telefon, e-posta, adres), fiziksel mekân güvenliği, aile/yakın bilgileri, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, işlem güvenliği, adli sicil kaydı, finansal bilgileriniz, araç bilgileri (plaka, motor, ruhsat, sigorta bilgileri vb.), ehliyet bilgileri ve ehliyet ceza kayıtları, askerlik durum bilgisi, konum verileriniz ve hukuki işlem bilgilerinizi işliyoruz.

 1. Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz Nelerdir?

Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri düzenlemektedir. Şirket’in, kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla işlediğine dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Kişisel verilerinizi, Üye ile Vigo arasında kurulan Vigo Uygulaması Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde, KVKK m.5/2-c düzenlemesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • Üye bilgilerini doğrulamak ve Vigo Uygulaması üzerindeki aracılık hizmetlerimiz için Vigo Uygulaması üyelik kaydını oluşturmak, 
 • Aracı bir platform olan Vigo Uygulaması üzerinde, Üyeler ile Üyelerden ürün teslimatı hizmeti almak isteyen üçüncü kişiler arasında aracılık sağlamak, söz konusu aracılık hizmetinin sağlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirmek, Üyelerin üçüncü kişi firmalara ürün teslimatı hizmetleri sunabilmesine aracılık edebilmek, Üye’ye Üyelik Sözleşmesi kapsamında söz konusu aracılık hizmetlerini sunabilmek, Vigo Uygulaması’nın işleyişini sağlamak ve bu hususlarda Üye’ye gerekli bildirimlerde bulunmak,
 • Vigo Uygulaması uyarınca, Üye’nin üçüncü kişi firmalara ürün teslimatı hizmeti sunabilmesine aracılık edebilmek ve Vigo Uygulaması’nın işleyişi sağlamak amaçlarıyla Üye’nin üçüncü kişi firmalara hizmet sunarken anlık konum verilerini görüntüleyebilmek ve Üye tarafından ürün teslimatı gerçekleştirilen üçüncü kişi firmalarla paylaşabilmek.

 

Kişisel verilerinizi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 

 • Olası bir uyuşmazlık durumunda, haklarımızı koruyabilmek ve kullanabilmek; hukuki süreçleri yürütmek. 

Kişisel verilerinizi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işliyoruz:

 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması. 

 

Kişisel verilerinizi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • Üyeler ile iletişime geçmek ve Üyelerle olan ilişkileri yönetmek, 
 • Üyelerin Vigo tarafından sunulan hizmetler için uygunluğunu değerlendirmek, 
 • Üyelerin sistemsel olarak kayıtlarını gerçekleştirmek,
 • Üyelere ve ürün/hizmetlerin sunumuna ilişkin operasyonel süreçleri yürütmek, 
 • Vigo’nun kurumsal iletişim süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Üyelerin şirket uygulamalarına aykırılıklarını ve güvenlik ihlallerini tespit etmek ve raporlamak,
 • Üyelerin eğitim organizasyonlarını planlamak ve yürütmek, 
 • Şirket operasyonlarının güvenliğini temin etmek, 
 • Finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek, 
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak, 
 • Hukuki süreçleri takip etmek ve yürütmek, 
 • Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,
 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi. 

 

Kişisel verilerinizi, açık rıza vermiş olmanız halinde aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • Adli sicil kaydı bilgileri için; Üyelerin Vigo tarafından sunulan hizmetler için uygunluğunu değerlendirmek, Şirket operasyonlarının güvenliğini temin etmek,
 • Sağlık bilgileri için; acil durum süreçlerini yürütmek,
 • Yurt dışına veri aktarımı için; aydınlatma metninde belirtilen kişisel verilerinizi, yurt dışında yerleşik üçüncü taraflardan (örneğin, bilgi teknolojileri altyapı desteği sağlayan firmalar) ürün/hizmet alımı amacıyla tedarikçiler ile paylaşmak. 
 •  
 • Ticari elektronik ileti için; ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi kişisel verileriniz, her türlü elektronik iletişim aracı (e-posta, kısa mesaj(SMS), arama vb.) vasıtasıyla, kampanya, reklam, bilgilendirme, ürün/hizmet  ve      aktivitelerle ilgili pazarlama, avantaj,  hizmet, yarışma, çekiliş, açılış, diğer etkinlikler, anket ve  üye  memnuniyeti ile ilgili olarak tarafınıza yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulması/ticari elektronik ileti gönderilmesi ile yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerinizi Kimler ile Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, “Kişisel verileri işleme amaçlarımız ve hukuki sebeplerimiz nelerdir?” başlığındaki amaçlar doğrultusunda, Vigo Uygulaması üzerinde Üyeler tarafından taşımacılık hizmetleri sunulan üçüncü kişi firmalar, yurtiçi ve yurtdışındaki tedarikçiler ve iş ortaklar ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde, yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bize daha önce bildirdiğiniz, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [email protected]  adresine e-posta  göndererek veya Nidakule İş Merkezi Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. No:18 K:7 Bağ.No.16 Kadıköy/İstanbul adresine posta göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

 

Üye Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Vigo Teknoloji ve Lojistik A.Ş. (“Vigo” veya “Şirket”) olarak aşağıda belirtilen kişisel veri işleme süreçlerini yürütebilmek için rızanızı soruyoruz. Rıza vermek istediğiniz süreçler için ilgili alanları imzalayabilirsiniz. 

 1. Sağlık verilerimin, acil durum süreçlerini yürütmek amaçlarıyla işlenmesini kabul ediyorum.

 

 1. Adli sicil kaydı bilgimin, Üyelerin Vigo tarafından sunulan hizmetler için uygunluğunu değerlendirmek, Şirket operasyonlarının güvenliğini temin etmek amaçlarıyla işlenmesini kabul ediyorum.

 

 1. Aydınlatma metninde belirtilen kişisel verilerimin, yurt dışında yerleşik üçüncü taraflardan  (örneğin, bilgi teknolojileri altyapı desteği sağlayan firmalar) ürün/hizmet alımı amacıyla tedarikçiler ile paylaşılmasını kabul ediyorum. 

 

Merak ettikleriniz mi var?

Merak ettikleriniz, şikayet ve önerileriniz için bizimle iletişime geçin.

vigo-logo

©2024 Tüm hakkı saklıdır.